pecha kucha pecha kucha logo





PKNP vol. 11

28.11.2014, 20:20
Divadlo J.K.Tyla Smetanovy sady 16 Plzeň

Milí přátelé plzeňské PechaKucha, poslední část vstupenek pustíme do předprodeje v pondělí 17.11. ve 20 hodin 20 minut. Cenu vstupenky si můžete zvolit sami. Základní cena je 120 Kč a cena k podpoře plzeňské PechaKucha činí 150 Kč. Na místě 150 Kč. Prosím, nezapomeňte, že v ZOOTu můžete vstupenky zaplatit pouze hotově.Moc nás to mrzí, ale za peču jde platit jen kešem na dřevo. Otevírací doba 10-13 a 14-18. Sledujte náš web a FB.







Přednášející

Anna Kuchařová
Anna Kuchařová

Patrí mezi svetovou špicku veslackline,
což je modernejší forma provazochodectví.
Tomuto sportu se venuje už odroku 2010
pocelém svete. Letos naIslandu vytvorila
evropský ženský rekord vhighline (lajna
je natažená více než 10 metru nad zemí).
Snaží se opopularizaci alegalizaci tohoto
sportu. Chuze vevýškách je týmová
záležitost asruznými týmy již natocila
nekolik krátkých fi lmu. VIDEO
Evžen Sobek
Evžen Sobek

Vystudoval Institut tvurcí fotografi e
Slezské univerzity vOpave, pusobí jako
nezávislý fotograf apedagog – vede
semináre afotografi cké workshopy
nauniverzitách afotografi ckých školách
vCeské republice. Venuje se zejména
dokumentární fotografi i. Získal radu
nejruznejších mezinárodních iceských
ocenení ajeho fotografi e jsou zastoupeny
veverejných isoukromých sbírkách
vEvrope, USA, Izraeli aJaponsku. VCeské
republice spolupracuje stýdeníkem
Refl ex. Je reprezentován galerií Clampart
vNewYorku aje clenem agentury
Picturetank vParíži. VIDEO
Stanislav Martinec
Stanislav Martinec

Je majitelem firem pod znackou Koma,
kterou založil pred 25 lety. Ze závodu,
který vyrábel maringotky, vybudoval
spolecnost, která ucí Ceskou republiku,
co jsou modulární stavby. Behem let Koma
zažila nekolik pádu, ale hlavne úspechu.
Milníkem pro tuto fi rmu je realizace
ceského pavilonu nasvetové výstave
Expo2015 vMiláne. VIDEO
Michaela Mertlová
Michaela Mertlová

Michaela je cerstvou absolventkou
atelieru skla naUMPRUM alaureátkou
Ceny Stanislava Libenského, mezinárodní
sklárské souteže, kterou vyhrála se svojí
diplomovou prací Munchies. Pohybuje se
mezi užitým umením adesignem adosvých
prací vnáší príbehy acitlivou poetiku.
Je soucástí projektu Psychognis, které
zazárilo pred pár týdny se svojí instalací
naprvním rocníku Prague Design Week. VIDEO
Lukáš Kijonka
Lukáš Kijonka

Grafi cký designér apedagog, který
spolecne sŽanetou Drgovou vede
odroku 2012 Ateliér grafi ckého designu1
naFakulte výtvarných umení naVUT
vBrne. Je zakládajícím clenem studia
Kolektiv, spolupracuje se studiem
Laborator Petra Babáka astudiem Pixl-e.
Studio Kolektiv, které tvorí Lukáš Kijonka
aMichal Krul realizuje predevším projekty
pro kulturní sféru. Zasvou tvorbu
predevším voblasti knižního designu
získal radu zahranicních iceských
ocenení, mimo jiné nekolik cen vsouteži
oNejkrásnejší ceské knihy. VIDEO
Ludvík Grym
Ludvík Grym

Ludvík Grym projektoval arídil obnovu
Loosova interiéru vBendove ulici 10
vPlzni. Odroku 1991 sdílí sarchitektem
Jindrichem Škrabalem architektonickou
kancelár P.A.W. vBrne. Težište práce
kanceláre spocíva vprojektech
arealizacích interiéru, staveb pro
bydlení, drobné architektury, detailní
obnovy historické architektury
asvetelného designu. Mezi klienty
prevládají nadšenci zrad soukromých
stavebníku. VIDEO
Míra Valeš
Míra Valeš

Zpotreby alternativní klubové noci
vPraze vytvoril vroce 2009 gay friendly
party Pioneer, která se odté doby stala
fenoménem anedílnou soucástí pražské
klubové scény. Odroku 2008 pravidelne
píše donekolika periodik. Jeho profesí
je PR aprofesionální komunikace, ale
radeji tomu ríká “Master of Ceremony”.
Posledním projektem je online magazín
The Cake, který predstavuje to zajímavé
voblasti “urban lifestyle”. VIDEO
Anna Leschinger
Anna Leschinger

Absolventka atelieru Textil napražské
UMPRUM. Textil se pro ni stal
vypravecským prostredkem, který
dovoluje volnou metaforu stejne tak
dobre jako užitnou funkci. Vesvé práci
hledá symboliku vevztahu tela atextilu,
kterou kolem sebe clovek prirozene
vytvárí. Zkoumá dotek aemoce, které
nám prináší. Smateriálem pracuje jako
sživým organismem, který je schopen
neustálé promeny. VIDEO
Aleš Najbrt
Aleš Najbrt

Vystudoval písmo aknižní grafi ku
uprof.Jana Solpery naVŠUP vPraze.
Nazacátku 90.let pracoval jako art
director casopisu Refl ex ašéfredaktor
Rautu. Vroce 1994 sPavlem Lvem
založili Studio Najbrt. Zasvoje fi lmové
adivadelní plakáty, knihy adalší práce
získal Grand Prix 17.bienále grafi ckého
designu Brno 1996, bronzovou medaili
TheTokyo Typedirectors Club, pet
Ceských lvu iCzech Grand Design
2007. Je clenem ekvilibristického dua
Thomas&Ruhller azpevákem M.T.O.
Universal Praha. VIDEO
František Skála
František Skála

Proslul svým širokým tvurcím záberem.
Jesocharem, malírem, ilustrátorem
detských knih, hudebníkem atanecníkem.
Zúcastnil se více než 140 kolektivních
a50 samostatných výstav doma
ivzahranicí. Je nositelem Ceny Jindricha
Chalupeckého avroce 2010 získal
zaprínos vevýtvarném umení Cenu
Ministerstva kultury. Spolecne sAlešem
Najbrtem aJaroslavem Rónou pusobí
veformaci Tros Sketos. VIDEO

VIDEO

FOTOGALERIE